Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Willems Winkels BV tevens handelend onder de namen PromoCondoom.nl, Promocondoom, Fotocondoom, hierna te noemen PromoCondoom.nl

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1   Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de verkoop- en leveringsvoorwaarden (‘algemene voorwaarden’) van PromoCondoom.nl van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens te vinden online bij www.PromoCondoom.nl

1.2   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3   Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

1.4   Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1   Alle offertes en aanbiedingen van PromoCondoom.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt een offerte of aanbieding na de betreffende termijn.

2.2   De overeenkomst komt tot stand door verzending van een schriftelijke, per post en/of per e-mail/fax, orderbevestiging door PromoCondoom.nl, dan wel de daadwerkelijk uitvoering van de overeenkomst door PromoCondoom.nl. In het eerst genoemde geval wordt de orderbevestiging geacht de juiste verhoudingen tussen partijen weer te geven en zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden.

2.3   Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers c.q. kopers van PromoCondoom.nl zijn alleen bindend indien door PromoCondoom.nl schriftelijk bevestigd.

2.4   Afbeeldingen, catalogi, online presentaties, monster en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door PromoCondoom.nl gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, kleurstellingen, dan wel technische gegevens in de ruimste in des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen, varianten zijn toegestaan. Kleurstellingen zijn gerelateerd aan CMYK.

2.5   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van    overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Tenzij anders schriftelijk door PromoCondoom.nl aangegeven zijn deprijzen EXW Incoterms 2010.

2.6   Een samengestelde prijsopgave verplicht PromoCondoom.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Instelkosten zijn € 55,- per besteld artikel exclusief b.t.w., tenzij schriftelijk anders vermeld.

2.7   Product specifieke voorschriften, condities, het gaat hier om geclassificeerde medische hulpmiddelen, die dienen te voldoen aan ISO 4074, met een productie ISO 13485 en voor de EU CE genotificeerd, o.a. de vermelding van batchnummer, vervaldatum, CE en fabrikant, worden geacht te zijn geaccepteerd door de koper en maken onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden.

2.8    Indien een order geannuleerd wordt, worden de reëel gemaakte kosten in rekening gebracht, met een minimum van € 90,-

2.9    PromoCondoom.nl kan zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren.

Artikel 3 Levering

3.1    Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. PromoCondoom.nl zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch heeft de koper het recht de order te annuleren, dan wel de ontvangst van een levering te weigeren. PromoCondoom.nl is gerechtigd in gedeelten te leveren en te factureren.

3.2    Een levertermijn gaat pas in, nadat de koper aan PromoCondoom.nl heeft bevestigd dat het ontwerp akkoord is.

3.3    Het niet op tijd nakomen van een betalingsverplichting schort de leveringsverplichting op, evenals het niet op tijd of onvoldoende geschikt aanleveren van de benodigde gegevens en bruikbare ontwerpen.

3.4    Indien de koper in gebreke blijft met betalingen is PromoCondoom.nl niet gehouden tot verdere levering en is PromoCondoom.nl gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden met behoud van de verplichting van koper PromoCondoom.nl schadeloos te stellen.

3.5    PromoCondoom.nl is gerechtigd meer- dan wel minderleveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid uit te voeren en aan de koper te berekenen.

3.6    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is PromoCondoom.nl vrij de wijze van vervoer vast     te stellen.

3.7    De te leveren zaken reizen immer voor risico van de koper. Koper draagt zorg voor de lossing der geleverde zaken.

3.8    PromoCondoom.nl is gerechtigd de prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de tussentijds geconstateerde stijging van de vrachtkosten.

3.9    Tenzij schriftelijk anders overgekomen, is de plaats van de aflevering de (hoofd) vestigingsplaats van de koper.

Artikel 4 Informatie en gegevens

4.1    Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door PromoCondoom.nl  geleverde producten, zoals opgenomen in brochures, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en nimmer als kwaliteit- en /of garantieaanduiding.

4.2    Koper staat er voor in dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is en wettelijk toegelaten voor reproductie. Koper vrijwaart hierbij PromoCondoom.nl voor aanspraken en/of schade vanwege het ongeoorloofd gebruik van zaken die onder intellectuele eigendom van derden vallen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1    Alle door PromoCondoom.nl in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van PromoCondoom.nl totdat koper aan alle vorderingen – waaronder in ieder geval die genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW – die PromoCondoom.nl heeft dan wel zal verkrijgen, heeft voldaan.

5.2    Door PromoCondoom.nl geleverde producten mogen niet door koper worden doorverkocht en     mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om PromoCondoom.nl daarvan onmiddellijk (schriftelijk) op de hoogte te stellen.

5.4    Voor het geval PromoCondoom.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan haar en door PromoCondoom.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PromoCondoom.nl zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 6 Betaling

6.1    Betaling dient ten allen tijde te geschieden zonder enige korting en/of verrekening. De factuurtermijn is een fatale termijn. Indien koper niet binnen de factuurtermijn betaalt, dan is zij van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van PromoCondoom.nl, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet verstreken is, terstond en ineens opeisbaar. Eventueel aangeduide kortingen komen alsdan te vervallen en koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. Voorts is koper aan PromoCondoom.nl verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke PromoCondoom.nl moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd van 15 % van het openstaande bedrag, zulks zonder maximum met een minimum van € 50,-.

6.2    PromoCondoom.nl heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.

6.3     Koper is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1    Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde producten, behoudens de door koper aangeleverde grafische elementen,  berusten uitsluitend bij PromoCondoom.nl  of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is koper niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van PromoCondoom.nl  of haar licentiegevers of toeleveranciers.

7.2    Koper vrijwaart PromoCondoom.nl volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen door derden ter zake van door koper aangeleverde logo’s, teksten, grafische elementen en wat dies meer zij en vrijwaart PromoCondoom.nl eveneens voor al door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8 Reclame

8.1    PromoCondoom.nl levert in overeenstemming met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is. Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door koper schriftelijk te zijn gemeld en door PromoCondoom.nl  te zijn ontvangen. Koper dient PromoCondoom.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.2    Indien ter zake een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient koper alle door PromoCondoom.nl gemaakte kosten te voldoen.

8.3    Indien vaststaat dat het product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal PromoCondoom.nl het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van PromoCondoom.nl vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel het factuurbedrag aan koper terugbetalen. In geval van vervanging is koper gehouden om de vervangen zaak aan PromoCondoom.nl te retourneren en de eigendom daarover aan PromoCondoom.nl te verschaffen, tenzij PromoCondoom.nl schriftelijk anders aangeeft.

8.4   De garantie van PromoCondoom.nl geldt niet indien:

  • Gebreken aan zaken het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik
  • Zaken aan abnormale omstandigheden blootgesteld zijn.
  • Gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de gebruiksinstructies.
  • Koper of door koper ingeschakelde derden zonder schriftelijke toestemming van PromoCondoom.nl, wijzigingen en/of andere werkzaamheden aan het geleverde hebben aangebracht c.q. verricht.

8.5    Een terechte en tijdige reclame op een deel der geleverde zaken schort de betalingsverplichting van de overige geleverde zaken niet op, behoudens althans anders luidende dwingende wetbepalingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1    Indien PromoCondoom.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. PromoCondoom.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.2    PromoCondoom.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

9.3    PromoCondoom.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PromoCondoom.nl is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of onrechtmatige  gegevens.

9.4    Indien PromoCondoom.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PromoCondoom.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.5   Behoudens opzet of grove schuld door PromoCondoom.nl of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico.

9.6   Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die koper  jegens PromoCondoom.nl heeft, dienen of straffe van verval binnen 6 maanden na het moment waarop deze ontstaan dan wel koper daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk bij PromoCondoom.nl te zijn ingediend.

9.7   Wederpartij vrijwaart PromoCondoom.nl voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van PromoCondoom.nl of haar leidinggevenden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

PromoCondoom.nl is gerechtigd koper als referentie te gebruiken, zonder daarbij aan derden mededelingen te doen over de resultaten van opdrachten.

Artikel 11 Referentie

Op alle rechtsbetrekkingen tussen PromoCondoom.nl en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd om van geschillen tussen PromoCondoom.nl en koper kennis te nemen.

Versie 2018-09 fw 4/09/18 PromoCondoom.nl